نقش تغذیه متعادل در بهبود عملکرد و افزایش تحمل میوه پرتقال به سرمازدگی در شهرستان نکاء استان مازندران

یکی از راهکارهای ارتقاء عملکرد هکتاری و بهبود کیفیت میوه پرتقال منجمله افزایش ماومت به یخ‌زدگی در باغ‌های مرکبات، رعایت اصول مصرف بهینه کود می‌باشد.


بررسی نقش مصرف سولفات پتاسیم محلول حاوی کلات روی در افزایش عملکرد و کاهش آب مصرفی در گندم در منطقه کهنوج (کرمان)

گندم سهم عمده‌ای در تامین کالری و پروتئین مورد نیاز مردم داشته و سبب تحکیم زیربنای اقتصادی کشور می‌شود.


صنعت-پتاس-آسیا-برنج

بررسی نقش افزایش عملکردی برنج و کارایی کودهای پتاسیمی در دو خاک با پتاسیم متفاوت در استان مازندران

گندم سهم عمده‌ای در تامین کالری و پروتئین مورد نیاز مردم داشته و سبب تحکیم زیربنای اقتصادی کشور می‌شود.


صنعت-پتاس-آسیا-ذرت

بررسی نقش مصرف تلفیقی کودهای پتاسیمی و روی بر عملکرد ذرت و کارایی پتاسیم در دو خاک با میزان پتاسیم متفاوت در استان کرمانشاه

گندم سهم عمده‌ای در تامین کالری و پروتئین مورد نیاز مردم داشته و سبب تحکیم زیربنای اقتصادی کشور می‌شود.